ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565).pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม นภ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย