วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน งบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) โดยมีนางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 23 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ เวียงเงิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นางสาวมนฤดี คะนึงคิด และนางเขียว จอดนอก วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ทหนองบัวลำภู วันที่ 22 มีนาคม 2567 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านหนองเป็ด ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี