วันที่ 30 พฤศจิกายน , วันที่ 1 ธันวามคม พ.ศ. 2565 นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวบุษบา ถามูลเลศ นักวิชาการมาตรฐาน ลงพื้นที่ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง/น้ำเสีย พร้อมทั้งสำรวจความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม OTOP ประเภทผ้าทอ จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การส่งออกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู