วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาววัลลี สีละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 12/2565 โดยมีนายอนุชา พัสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 4