วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรองบัวลำภู รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู