วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ GISTDA โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤต กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู