วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายนิราศ เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานลงหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู การนี้มีผู้เข้าร่วมประชาคม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ผู้ใหม่บ้านหนองบัวเหนือ หมู่ที่ 8 ราษฎรบ้านหนองบัวเหนือ และตัวแทนจากบริษัท ซี เอส ซี รับเบอร์ จำกัด