วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการเสริมพลังเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะปางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู (CSR) ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้บรรยาย ในห้วข้อ “นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงาน CSR เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู”