นายนิราศ  เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        วันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2564 นายสุพจน์  พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายนิราศ  เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายอนวัช  ปูนอน วิศวกรปฏิบัติการ นางสาววิไลพร  ภาสะฐิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นางสาวชเอม  พิมพ์ประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินการเร่งรัดให้สถานประกอบการให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปี พ.ศ. 2564 รวม 40% ของสถานประกอบการทั้งหมดในจังหวัด ณ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู